Condicions d’ús

PRELIMINAR. – Les condicions generals d’ús que apareixen a continuació regulen la utilització de la pàgina web www.aparcapp.com, així com la utilització de l’aplicació informàtica Aparcapp, tots dos un servei de APARCAPP SOLUTIONS, SL, domiciliada a Igualada (Barcelona), carrer Sant Martí de Tous, núm. 21, bis 4rt, i identificada fiscalment amb el CIF núm B.66.045923 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43.845, Foli 119, Full B440063, Inscripció 1a.

APARCAPP SOLUTIONS, SL, informa els usuaris de la pàgina web www.aparcapp.com i de l’aplicació informàtica Aparcapp (en endavant l’aplicatiu), de les Condicions Generals i d’Ús dels mateixos. APARCAPP SOLUTIONS SL podrà modificar el present Condicionat General i Particular, si bé no es realitzarà cap revisió sense haver-se fet pública al lloc web, amb la finalitat de que pugui ser coneguda abans pels Usuaris. L’accés als serveis de APARCAPP SOLUTIONS, SL ja sigui a través de la pàgina web o de l’Aplicatiu resta subjecta a les següents condicions generals d’ús i implica l’acceptació plena i sense reserves del seu contingut.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS;

 

PRIMERA. – CONDICIÓ D’USUARI

El contracte se celebra entre APARCAPP SOLUTIONS, SL a través del seu portal www.aparcapp.com i l’usuari del portal www.aparcapp.com o del mateix Aplicatiu (en endavant l’Usuari). L’accés a la pàgina web www.aparcapp.com o al Aplicatiu atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena, automàtica i sense reserves per part de l’Usuari del present Condicionat General així com del Condicionat Particular de cada un dels serveis que pugui oferir el lloc web. El servei d’accés tant a la pàgina web com a Aplicatiu és públic i gratuït. Per a la utilització dels serveis propis de l’Aplicatiu que són els que s’indiquen en les següents condicions i que apareixen a la pàgina web, serà necessari registrar-se com usuari del mateix. APARCAPP SOLUTIONS, SL es reserva el dret a acceptar o rebutjar la sol · licitud de registre per part de l’Usuari, podent també, retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en la present condicions. Perquè l’Usuari pugui operar amb el Aplicatiu haurà descarregar-al telèfon mòbil i s’haurà de registrar facilitant una adreça de correu electrònic i una contrasenya. Quan l’Usuari es registra en el servei, ha de facilitar les matrícules i vehicles que es vol vincular a la utilització del Aplicatiu, fins a un màxim de [*] vehicles. La persona titular del correu electrònic que gestiona l’alta o registre com a Usuari és la responsable de mantenir actualitzada la informació facilitada en la inscripció i qui podrà accedir a través de la pàgina web a les dades facilitades per si cal modificar-los, cursant les pertinents altes i baixes de vehicle cas de variació dels que inicialment s’hagin assignat al servei. No podrà iniciar-se l’ús del servei fins que l’Usuari registrat disposi de l’adhesiu identificatiu que haurà col · locar al vehicle segons s’indica en la condició Quarta i d’acord amb el que estableix la pròpia pàgina web.

SEGONA. – OBJECTE DEL SERVEI

L’objecte d’APARCAPP SOLUTIONS SL és la prestació de serveis consistents en facilitar a l’usuari que vol aparcar el seu vehicle en zones d’estacionament regulat, l’estat d’ocupació de les zones d’establiment regulat, i el pagament de l’estacionament per mitjà del Aplicatiu que es descarrega al telèfon mòbil, de manera que es facilita el pagament del servei únicament pel termini de temps en què s’està realment ocupant la plaça d’aparcament. L’accés al servei d’estacionament es realitza a través del Aplicatiu Aparcapp que es descarrega al telèfon mòbil per mitjà de les diferents botigues d’aplicacions de les plataformes dels sistemes operatius, segons s’indica en la pròpia pàgina web. L’ús del Aplicatiu operarà en aquelles ciutats en què hi hagi acord amb l’Ajuntament o l’empresa concessionària dels aparcaments i que apareixen indicades en la pàgina web www.aparcapp.com, pel que no servirà, en cap cas, l’aplicatiu, com a forma de pagament, en ciutats on no hi hagi les esmentades condicions. L’Usuari accepta rebre o accedir a través del Aplicatiu o de la pàgina web www.aparcapp.com; informació de serveis complementaris així com publicitat de serveis complementaris. APARCAPP SOLUTIONS, SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, la configuració i ubicació del Aplicatiu així com les condicions d’accés i ús del que s’informarà en la pròpia pàgina sense necessitat d’acceptació per part de l’usuari.

 

TERCERA. – DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’USUARI.

L’Usuari expressament declara sota la seva responsabilitat que es troba en les següents condicions: Persona física:
1. – Que és major de 18 anys.
2. – Que té plena capacitat legal i jurídica per contractar i obligar Persona jurídica: 1. – Que és el legal representant de la persona jurídica a la qual sol · licita donar d’alta o que té poders bastants per a aquesta finalitat pel que pot contractar i obligar-se en nom de la persona jurídica a la qual representa. En ambdós casos, persona física i persona jurídica: Que accepta que la descàrrega del Aplicatiu té lloc de forma lliure i gratuïta sota la seva exclusiva responsabilitat, APARCAPP SOLUTIONS SL no serà en cap cas responsable de l’ús que l’Usuari o tercers poguessin fer del Aplicatiu i de la pròpia pàgina web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix. L’Usuari es compromet a fer un ús responsable i adequat del Aplicatiu i de la pàgina web de conformitat amb la legislació vigent.Que accepta que APARCAPP SOLUTIONS SL li repercuteixi el cost que s’indica a la pàgina web per la prestació de serveis de gestió del pagament de les zones d’estacionament regulat. Que s’obliga a mantenir en secret la contrasenya i les claus d’accés ia abstenir-se de cedir el seu ús a tercers, aliens a la relació amb Aparcapp Solutions, SL, a mantenir i fer un ús adequat del Aplicatiu i de la pàgina web. No s’entendrà que té la condició de tercer, aquell que per voluntat de l’Usuari Registrat pugui fer ús del servei i amb aquesta finalitat li hagi donat les claus d’accés al mateix, i per tant l’ús que pugui fer de la mateixa en cap cas es considerarà no consentit ja que no es considera que tingui la condició de tercer. L’accés amb l’adreça de correu electrònic i la contrasenya té la consideració d’identificació i signatura del contractant o en el seu cas de les persones per ell autoritzades. Que ha llegit íntegrament el present text coneixent tot el que en ell s’especifica acceptant expressament i sense reserva, tots i cadascun dels seus termes. Que es compromet a realitzar l’estacionament respectant les ordenances vigents en el municipi. Que APARCAPP SOLUTIONS SL actua únicament com a mandatari de l’Usuari, sent aquest últim el titular de les relacions jurídiques existents amb l’Ajuntament o ens que tingui assignada la gestió de les zones d’estacionament regulades. Així mateix declara que les dades facilitades per ell, en el formulari de recollida de dades o per altres mitjans, són certes i correctes, declinant APARCAPP SOLUTIONS SL qualsevol responsabilitat cas que les dades facilitades no siguin certs o correctes. Sota sospita que un usuari del Aplicatiu és menor de 18 anys o que ha falsejat les dades de registre o accés al Aplicatiu, APARCAPP SOLUTIONS SL podrà denegar al referit usuari l’accés als serveis. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a APARCAPP SOLUTIONS SL oa tercers, per incompliment de les obligacions derivades d’aquest contracte per part del mateix contractant o dels seus usuaris autoritzats, amb o sense el consentiment d’aquest.

 

QUARTA. – PRESTACIÓ DEL SERVEI.

L’Usuari manifesta en aquest acte el seu interès en contractar els serveis oferts a través del Aplicatiu, creat per APARCAPP SOLUTIONS, SL, ia utilitzar el seu servei de gestió que li permetrà estacionar en zones d’estacionament regulat utilitzant com a mitjà de pagament el servei ofert a través l’Aplicatiu que proporciona un estalvi a l’usuari ja que el cost de l’aparcament és únicament pel temps en què el vehicle roman estacionat i accepta i coneix el cost que se li repercutirà per la gestió encomanada a APARCAPP SOLUTIONS, SL. L’accés i ús del Aplicatiu o d’àrees específiques de la web, el realitzarà l’Usuari Registrat amb el correu electrònic i la contrasenya que ell mateix hagi facilitat al registrar-se. La persona física o jurídica que hagi gestionat l’alta com a Usuari, serà responsable en tot cas de la custòdia i ús de la contrasenya encara que hi hagi altres persones vinculades al servei que tinguin accés a la mateixa En cas d’oblit o pèrdua de la contrasenya que pugui suposar un risc d’ús no consentit per part de tercers, el mateix usuari haurà de gestionar la modificació de la contrasenya a través de la pàgina web, declinant Aparcapp qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Com ja s’ha indicat, l’Usuari, així com les persones vinculades al servei, hauran descarregués al seu telèfon mòbil l’Aplicatiu. Per a un correcte funcionament del servei, APARCAPP SOLUTIONS SL facilita a la pàgina web www.aparcapp.com, un llistat amb les indicacions necessàries per a la descàrrega del Aplicatiu. És a càrrec de l’usuari els elements necessaris per a la correcta descàrrega del Aplicatiu en el seu telèfon mòbil, APARCAPP SOLUTIONS, SL. no es farà responsable si l’Usuari no disposa d’un sistema compatible amb l’Aplicatiu, segons el llistat indicat. Per poder aparcar per mitjà d’aquest aplicatiu el vehicle donat d’alta haurà de portar el distintiu del APARCAPP per evitar ser multat, col · locat al vidre del davant segons les especificacions que apareixen a la pàgina web. És responsabilitat de l’usuari mantenir el distintiu en correcte estat de conservació. En cas que el distintiu estigui deteriorat, l’Usuari haurà de demanar a APARCAPP SOLUTIONS SL un nou distintiu per a la seva substitució. APARCAPP SOLUTIONS SL posa a disposició de l’Usuari diferents punts habilitats per recollir el distintiu segons s’indica a la pàgina web, no obstant si així ho sol · licita, li serà remès per correu postal a l’adreça que a aquests efectes faciliti. APARCAPP SOLUTIONS SL es reserva el dret a cobrar per cada distintiu lliurat tot i que a data d’avui és gratuït. A través d’APARCAPP SOLUTIONS SL s’efectuarà el pagament del servei d’estacionament a l’Ajuntament o empresa concessionària, en nom i per compte de l’Usuari, actuant APARCAPP SOLUTIONS SL únicament com a mandatari de l’Usuari, sent aquest últim el titular de la relació amb l’Ajuntament o amb qui tingui la concessió del servei d’estacionament regulat i en conseqüència és l’Usuari l’obligat al pagament tant del cost de l’estacionament com dels serveis prestats per APARCAPP SOLUTIONS SL, aquesta responsabilitat s’estén al consum de tots els vehicles donats d’alta pel Usuari .. L’Usuari és responsable de facilitar correctament les dades de la zona on s’estaciona i les dades identificatives del vehicle, perquè els controladors de zona tinguin la informació necessària per verificar que el vehicle estacionat disposa del tiquet electrònic i així no sancionar el vehicle, cas de facilitar les dades de la zona d’estacionament o del vehicle de forma errònia, APARCAPP SOLUTIONS SL no es responsabilitza de la possible sanció que es pugui aplicar al vehicle.Un cop autoritzat l’estacionament l’usuari rebrà un missatge de confirmació que li validarà l’operació realitzada. En el moment en què l’Usuari cessament a l’aparcament el haurà de comunicar per mitjà del Aplicatiu per tal de poder imputar el temps realment estacionat i determinar l’import de l’estacionament i cost del servei. Cas que no es realitzi la comunicació indicada al paràgraf anterior, es cobrarà al client pel temps màxim de durada de l’estacionament permès i cost màxim de servei. APARCAPP SOLUTIONS SL es compromet a facilitar a l’Usuari, prèvia sol · licitud d’aquest, quantes dades siguen necessàries en relació amb la prova de la transacció realitzada i de les comunicacions cursades, cas que rebés erròniament una denúncia per part de l’entitat gestora dels aparcaments. És responsabilitat de l’Ajuntament o de l’empresa concessionària de l’aparcament la prestació de servei d’estacionament, declinant APARCAPP SOLUTIONS SL qualsevol responsabilitat en aquest sentit, ja que la comesa desenvolupat per aquesta última es centra a facilitar informació sobre els punts d’estacionament en què hi hagi places disponibles i gestionar el pagament de les mateixes. L’estat d’ocupació de les zones d’aparcament es realitza de forma aproximada sense compromís que sigui exacta la informació que pugui facilitar en aquest camp.

 

CINQUENA. – CONDICIONS D’ÚS.

L’Usuari disposarà d’un moneder electrònic que es podrà recarregar ja sigui per mitjà de pagament per targeta de crèdit o per qualsevol dels mitjans que s’indica a la pàgina web. L’Usuari és el responsable de la introducció correcta de les dades per a la recàrrega. El cobrament del cost de l’aparcament es realitzarà restant del saldo que existeixi en el moneder electrònic l’import corresponent al cost dels minuts de durada de l’aparcament ia la comissió pel servei prestat corresponent. APARCAPP SOLUTIONS SL aplicarà, per determinar el cost de l’estacionament, les tarifes vigents en cada localitat i publicades a les ordenances dels ajuntaments, per a l’estacionament en zones regulades i aquest import, que no serà reemborsable i que té el caràcter de taxa o preu públic, serà satisfet en nom de l’usuari que les podrà consultar a la pàgina web. Si l’Usuari té saldo negatiu en el moneder electrònic APARCAPP SOLUTIONS LS es reserva la possibilitat de regularitzar el pagament amb càrrec a la targeta de crèdit, al que l’Usuari consent. Abans d’iniciar-se l’aparcament, es calcularà el cost màxim a pagar, és a dir, el cost d’estacionar el temps màxim permès a la zona, incrementat amb les corresponents comissions, cas que no hi hagi saldo suficient en el moneder per cobrir l’import resultant del càlcul anterior i no s’hagués facilitat les dades de la targeta de crèdit, es denegarà l’aparcament, cas de no haver saldo suficient al moneder però constar les dades de la targeta de crèdit, es farà la reserva de l’import que no quedi cobert amb el saldo del moneder, si s’accepta la reserva s’autoritzarà l’estacionament, si no s’acceptés la reserva, l’estacionament resultarà denegat. El càrrec del cobrament es farà sempre un cop finalitzat l’aparcament en base als minuts realment consumits ia la comissió aplicable pel cost del servei prestat. El saldo existent al moneder electrònic és de propietat de l’Usuari si bé APARCAPP SOLUTIONS SL queda autoritzada perquè el gestioni detraient del mateix les quantitats necessàries per efectuar el pagament de l’estacionament, que en cada cas efectui l’usuari, a l’Ajuntament o empresa titular la concessió i el cost de les comissions pel servei prestat, per al seu abonament APARCAPP SOLUTIONS, SL El saldo disponible al moneder electrònic quedarà caducat després de 365 dies d’inactivitat i no es podrà reemborsar. Així mateix, cas que en produir-se la baixa del servei quedés saldo al moneder electrònic, no es procedirà al reemborsament del mateix. En els supòsits previstos en aquests dos últims paràgrafs el saldo existent al moneder electrònic queda en propietat de APARCAPP SOLUTIONS SL en concepte de pagament de despeses de comissió i gestió per la cancel · lació de la relació jurídica amb l’Usuari.

 

SISENA. – CONDICIONS DEL SERVEI.

L’Usuari té tota la informació en la pròpia pàgina web. El web www.aparcapp.com conté la informació relativa als Ajuntaments i concessionàries amb què es pot operar per mitjà del Aplicatiu així com el cost de les respectives tarifes. A la mateixa web també apareixen reflectits els imports, comissions, corresponents al cost del servei ofert per APARCAPP SOLUTIONS SL. En relació amb el que indiquen els paràgrafs anteriors, el contingut de la pàgina web es considera com a annex del present contracte, quedant acceptat el mateix amb l’acceptació d’aquest condicionat.La prestació del servei depèn de la disponibilitat de la xarxa de telecomunicació en el moment d’efectuar l’estacionament, és responsabilitat de l’Usuari comprovar si l’encàrrec i transacció ha finalitzat correctament. APARCAPP SOLUTIONS, SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin derivar de l’ús de les aplicacions o de les fallades de les xarxes de telecomunicació.

 

SETENA. – DURADA DELS SERVEIS.

APARCAPP SOLUTIONS SL prestarà els serveis descrits en la condició primera de manera indefinida si bé es reserva el dret de resoldre la seva relació contractual amb l’Usuari si aquest incomplís qualsevol de les obligacions adquirides per virtut d’aquest condicionat. La referida resolució serà comunicada a l’Usuari que no tindrà dret a percebre cap indemnització. L’Usuari podrà sol · licitar la baixa del servei pels mitjans que s’indica en la pròpia pàgina web, obligant APARCAPP SOLUTIONS SL a formalitzar-la, sense dret de l’Usuari al reemborsament dels saldos existents al moneder electrònic.

 

VUITENA. –

L’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis de conformitat amb les lleis vigents, la moral i els bons costums generalment acceptats i respectant en tot moment l’ordre públic establert, així com a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il · lícits, prohibits en les condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servis, els equips informàtics d’altres Usuaris. Per la seva banda APARCAPP SOLUTIONS SL s’obliga a mantenir en secret les contrasenyes i claus d’accés si bé declina tota responsabilitat per les suspensions o interrupcions del servei, omissions, errors, pèrdues d’informació, vulneració de la confidencialitat per fallades o deficiències de seguretat de la xarxa de comunicació no controlades per APARCAPP SOLUTIONS SL o per deficiències de seguretat que es poguessin produir per la utilització per l’Usuari d’un navegador en versió no actualitzada o insegura o per l’efecte de virus informàtics, perquè la seva versió de l’aplicatiu obsoleta, o en general, els originats per causa de força major, o per l’ús indegut de la clau d’accés o pel fet que el contractant hagi cedit de forma voluntària l’ús a tercers de les claus d’accés, sense perjudici, en aquest últim cas de les facultats de resolució del contracte que té APARCAPP SOLUTIONS SL.

 

NOVENA. –

En cas d’incompliment d’alguna de les clàusules del contracte per part de l’Usuari, www.aparcapp.com podrà automàticament i sense previ avís, suspendre, o tancar el servei a l’usuari, així com negar-li l’accés als seus serveis, no podent l’Usuari reclamar perjudici o indemnització.

 

DESENA. – COST DEL SERVEI

APARCAPP SOLUTIONS, SL percebrà per la seva activitat de gestió les comissions que s’indica a la pàgina web Així mateix APARCAPP SOLUTIONS SL es reserva el dret a cobrar un preu pel distintiu a col · locar al vehicle.

 

ONZENA. – EFECTES DEL CONTRACTE

El present contracte entra en vigor des del moment en què es produeix l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús, si bé no es podrà utilitzar el servei d’estacionament fins al moment en què l’Usuari disposi del distintiu a col · locar en el seu vehicle i tingui saldo suficient per fer l’estacionament segons el que indica la condició Cinquena.

 

DOTZENA. – CESSIÓ DE DRETS

APARACAPP SOLUTIONS SL podrà cedir per qualsevol dels mitjans admesos en dret, el present contracte lucrativa i onerosament, durant la vigència del mateix. En cap cas s’admetrà la cessió per part de l’Usuari, de les seves obligacions contractuals amb APARCAPP SOLUTIONS, SL a un tercer.

 

TRETZENA. – PROTECCIÓ DE DADES

Segons el que estableix la llei de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, les dades sol · licitades per a la formalització de l’alta i descàrrega del Aplicatiu són les estrictament necessàries per a garantir la validesa i execució del contracte subscrit. Facilitar les dades requerides té caràcter voluntari, l’omissió o falta de les dades requerides pot afectar la qualitat dels serveis proporcionats a través del Aplicatiu o de la pàgina web. L’Usuari es dóna per notificat i presta la seva conformitat a que aquestes dades siguin emmagatzemades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de APARCAPP SOLUTIONS SL A aquests efectes i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el dades personals i altres dades com enquestes o preferències, introduïts pel Usuaris, en la utilització dels servei, són objecte de tractament automatitzat per part de APARCAPP SOLUTIONS SL, pel que l’Usuari queda en aquest acte , informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les mateixes als fitxers de APARCAPP SOLUTIONS, SL, així com autoritza la cessió dels mateixos a les societats matrius o filials d’aquesta. APARCAPP SOLUTIONS SL pot requerir posar a disposició de tercers les dades de caràcter personal o part d’ells ja sigui a ajuntaments, empreses concessionàries o proveïdors de pagaments, per a un adequat funcionament del Aplicatiu i la pàgina web així com per a una correcta gestió dels pagaments . Els Usuaris autoritzen la transferència de les seves dades personals a aquests tercers amb les finalitats indicades. Des d’aquest moment l’Usuari queda informat dels seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició en el seu cas, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la llei, podent exercitar aquest dret per escrit i per mitjà de carta certificada a la direcció de APARCAPP SOLUTIONS SL que figura en l’encapçalament del present condicionat. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes que l’Usuari no queda obligat a contestar. Qualsevol altre ús de les dades personals diferent dels esmentats, requerirà del previ i exprés consentiment de l’Usuari.APARCAPP SOLUTIONS, SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’ estat de la tecnologia. En el cas que alguna de les dades proporcionades per l’Usuari resultés ser fals, incomplet o no s’actualitzés degudament, APARCAPP SOLUTIONS, SL, podrà suspendre o negar els seus serveis a l’Usuari, tot això sense intervenir previ avís ni indemnització.

 

CATORZENA. – MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI.

APARCAPP SOLUTIONS, SL, podrà modificar en qualsevol moment els termes de les condicions generals i particulars, notificant a l’Usuari mitjançant la publicació d’una versió actualitzada de les mateixes en la seva pàgina web, i seran d’obligat compliment per a l’usuari.

 

QUINZENA. – LEGISLACIÓ APLICABLE I SUBMISSIÓ TRIBUNALS

Serà aplicable per a tot el que estipula aquest contracte la legislació espanyola referent a tots els seus termes, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, discrepància que pogués sorgir en relació amb el present condicionat, les parts amb expressa renúncia al seu propi fur es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d’Igualada.

 

SETZENA. – CLÀUSULA DE SALVAGUARDA.

En el supòsit que una clàusula o terme d’aquest Condicionat General o Particular fos declarat nul per qualsevol tribunal de jurisdicció competent, aquesta declaració no afectarà la validesa de la resta dels termes els quals mantindran la seva vigència i eficàcia, havent d’interpretar el present condicionat com si aquesta clàusula mai s’hagués contingut en el mateix. Aquesta clàusula serà reemplaçada per una altra que mantenint l’esperit i finalitat de l’afectada sigui conforme a la llei.

 

DISSETENA. – DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL.

Corresponen a APARCAPP SOLUTIONS SL, els drets de propietat intel · lectual i industrial sobre la plataforma tecnològica, sistemes i programes informàtics, bases de dades, dissenys gràfics i continguts del seu portal i pàgines a Internet, ja sigui perquè són de la seva propietat o perquè és titular de les llicències necessàries. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, transformació i descompilació o realització d’enginyeria inversa, com també l’associació d’aquesta pàgina o dels seus continguts o serveis a pàgines o serveis d’agregació o qualsevol altre de tercers. Igualment queda prohibit l’ús de noms comercials, marques, noms de domini o altres signes distintius de APARCAPP SOLUTIONS SL que es trobin en el seu portal i pàgines d’Internet.